Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),dalej jako: RODO informujemy Panią / Pana o następujących kwestiach:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest „JAWA J.Janowski K.Janowska Spółka jawna” z siedzibą w Świdnicy 58-100 przy ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000095004, posiadająca REGON: 890180464, NIP: 8841001462 (dalej jako: Hotel)

Z administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

 • a) przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • b) listownie na adres: ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 20, 58-100 Świdnica

2. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w następujących celach:

 • a) zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich i/lub gastronomicznych;
 • b) dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną szkodą wyrządzoną przez Gościa lub ochrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu;
 • c) marketingowych (po uprzednim udzieleniu zgody);
 • d) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych;
 • e) zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych i restauracji.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1. lit. a, b, f RODO

3. Okres przechowywania danych

Pani / Pana dane osobowe:

 • a) pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich i/lub gastronomicznych będą przetwarzane tak długo jak długo będą niezbędne dla osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane oraz przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później;
 • b) pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe. Po upływie tych terminów Pani / Pana dane osobowe będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych są pracownicy Hotelu. Mogą być też organy publiczne, takie jak policja, urzędy skarbowe, służba celna, organy ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami. Nie przekazujemy Pani / Pana danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

Jako osobie fizycznej przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia do innego administratora, wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie opierało się na zgodzie. Dostęp do danych jest możliwy w siedzibie Hotelu.

6. Możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Wymóg podania danych osobowych Podanie danych osobowych w zakresie:

 • a) imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, kraju zamieszkania, adresu e-mail (w przypadku rezerwacji internetowych), numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka (w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem) jest wymogiem zawarcia umowy o świadczenie usług hotelarskich;
 • b) imienia i nazwiska, adresu e-mail (w przypadku rezerwacji internetowych), numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka (w przypadku korzystania z usług gastronomicznych) jest wymogiem zawarcia umowy o świadczenie usług gastronomicznych.

Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcia umowy o świadczenie usług hotelarskich i / lub gastronomicznych.

8. Zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowane

Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

W hotelu

Kontakt

  • JAWA
  • J. Janowski, K. Janowska
  • Spółka jawna
  • Ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 20
  • 58-100 Świdnica

Polecane